Algemene Voorwaarden VitalityPro – Massage & Mindfulness voor alle bedrijven

Artikel 1. Definities

Dienstverlener : VitalityPro ©, gevestigd Hoogwoudstraat 6, 1023 XV Amsterdam.

Dienst : die dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen verschillende soorten massages zijn of overige vitaliteits-diensten waaronder Mindfulness-, Yoga-, Office fitness- en Breathwork-lessen. 

Masseur of leraar : De masseur of leraar die de dienst bij Klant van Dienstverlener uitvoert.

Klant : De wederpartij voor wie de diensten worden uitgevoerd.

Werknemer : Het personeelslid of relatie van de Klant.

Opdracht : Een overeenkomst waarbij tegen betaling door de Klant, diensten worden verleend door VitalityPro©.

Contract : Een schriftelijke overeenkomst van een bepaalde of onbepaalde duur waarbij tegen betaling door de Klant, diensten worden verleend door VitalityPro©.

Artikel 2. Toepasselijkheid

a. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen VitalityPro© enerzijds en de Klant anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

b. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant c. Geldigheidsduur van een offerte is 30 dagen na verzenddatum tenzij anders is vermeld.

d. Indien bij een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien VitalityPro© aan de Klant schriftelijk bericht heeft gegeven met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door VitalityPro© zijn bevestigd.

b. In geval van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Overeenkomst wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

c. Wanneer door VitalityPro© gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van VitalityPro© op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien VitalityPro© één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken Klant hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract

a. Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door VitalityPro© zijn bevestigd.

b. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in art. 4d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.

c. Bij een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd die minimaal 6 maanden loopt vanaf de startdatum behoudt VitalityPro© zich het recht voor tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. VitalityPro© zal de Klant 2 maanden voor de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De Klant wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij VitalityPro© binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform art. 15.

d. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van VitalityPro© om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. VitalityPro© is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de klant door te berekenen.

Artikel 5. Duur van een opdracht of contract

a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald wordt deze aangegaan voor de duur van een half jaar, ingaande op de datum zoals vermeld in de overeenkomst of offerte. Indien de Klant wil opzeggen voor de einddatum van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande op de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Klant.

b. Na verloop van de overeengekomen contractperiode wordt een voorstel vanuit de klant of VitalityPro© gedaan om de overeenkomst bij wederzijds goedkeuren om te zetten in een overeenkomst voor een identieke periode of voor onbepaalde tijd en geldt eveneens een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande op de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Klant.

c. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden, anders dan wijzigingen conform art. 4d en/of 10b zal VitalityPro© de Klant tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst doen toekomen. De Klant wordt geacht met de wijzigingen ten hebben ingestemd tenzij hij VitalityPro© binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

Artikel 6. Omvang van de dienstverlening

a. De dienstverlening die VitalityPro© aan de Klant zal leveren omvat de in de overeenkomst of offerte vernoemde diensten.

b. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zal VitalityPro© alles in het werk stellen een vervanger te vinden zodat de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd blijft. Indien dat op korte termijn niet lukt zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

Artikel 7. Niet verschijnen van de klant of werknemer

VitalityPro© zal haar diensten verlenen volgens een door VitalityPro© aangeleverd behandelschema. Bij verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de werknemer, relatie en/of Klant voor risico van de Klant zoals omschreven in art. 8b tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8. Annulering of wijziging van geplande afspraken

a. Annulering of wijziging van geplande afspraken dient uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

b. In het geval dat annulering of wijziging van geplande afspraken minder dan 7 dagen vóór de afgesproken dag plaatsvindt wordt door VitalityPro© 50% van de overeengekomen vergoeding voor de te annuleren dienst(en) bij de Klant in rekening gebracht.

c. Vindt annulering of wijziging van geplande afspraken binnen 24 uur vóór de afgesproken dag plaats, worden de in de overeenkomst van opdracht bepaalde aantal werkuren onverkort in rekening gebracht.

Artikel 9. Verantwoordelijkheden klant

a. De Klant zal een geschikte ruimte voor de masseur of leraar ter beschikking stellen om die diensten uit te kunnen voeren.

b. Het door de werkgever beschikbaar stellen van een contactpersoon voor VitalityPro© inzake het assisteren bij het opstellen van een behandel/les-schema en het eventueel innen van eigen bijdragen door werknemers gedurende de contractperiode van de dienstverlening. De contactpersoon zal tevens zorg dragen voor een tijdige melding van veranderingen in het behandel/les-schema.

c. Klant zorgt ervoor dat zowel de contactpersoon als de overige werknemers en eventuele derden voor wie de dienstverlening bedoeld is van de te leveren dienstverlening, werkwijze en de duur van de overeenkomst op de hoogte zijn.

Artikel 10. Tarieven

a. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn gedurende de contractperiode geldig in die zin dat VitalityPro© met een termijn van 60 kalenderdagen eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.

b. VitalityPro© behoudt zich het recht voor de tarieven na afloop of bij verlenging van de contractperiode te wijzigen.

Indien dit het geval is zal VitalityPro© dit schriftelijk aan Klant kenbaar maken.

Artikel 11. Geheimhouding

a. VitalityPro© en masseurs/leraren zullen alle informatie van de Klant betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige relevante informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven.

Artikel 12. Effectmeting, dossierbeheer en inzagerecht

a. Indien de Klant te kennen geeft prijs te stellen op een effectmeting zal VitalityPro© van de betrokken werknemers van de Klant een dossier bijhouden.

b. De effectmeting geschiedt conform de afgesproken frequentie, honorering en werkwijze zoals genoemd in de overeenkomst / offerte.

c. Naast VitalityPro© heeft slechts de werknemer recht op inzage van dit dossier.

De werkgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent middels een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, dan wel aan de wettelijke regeling.

Artikel 13. Facturering en betaling

a. Masseur/leraar zal met regelmaat de uitgevoerde behandelingen/lessen bij de Klant (en) conform onderlinge afspraak met VitalityPro© aan VitalityPro© doorbelasten waarna VitalityPro© een (verzamel) factuur naar Klant verstuurt.

b. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan VitalityPro© te betalen.

c. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant in verzuim. De verplichtingen van VitalityPro© tot het verlenen van diensten kan met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken worden opgeschort, terwijl de Klant met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.

d. Alle buitenrechterlijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders, incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

e. Voor het geval naar het oordeel van VitalityPro© de financiële positie van de Klant risico’s met zich mee brengt, is VitalityPro© gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van VitalityPro© voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot een maximum van € 250.000,- per gebeurtenis per jaar. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van VitalityPro© beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door beroeps-aansprakelijkheid-verzekering van VitalityPro© wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat VitalityPro© ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.

b. Masseur/leraar die massages uitvoert bij Klant is als zelfstandig ondernemer direct aansprakelijk voor de kwaliteit van de behandeling en heeft daarvoor een adequate verzekering afgesloten.

c. De Klant vrijwaart VitalityPro© voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van Klant tijdens of na hun dienstverband met Klant, alsmede relaties van Klant waarvoor diensten worden verleend.

d. VitalityPro© is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan VitalityPro© kunnen worden toegerekend.

Artikel 15. Tussentijdse ontbinding

a. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien;

• De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn. • Ter zake van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

• De klant komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.

b. Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en/of 10b, in geval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten, is de Klant gerechtigd de overeenkomst met ingang van het volgend contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief.

c. VitalityPro© en Klant zijn gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien zij dit ingevolge van wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk achten.

Scroll naar boven