Algemene Voorwaarden


VitalityPro logo Facebook v1 copy

Algemene voorwaarden VitalityPro bedrijfsmassage
  1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen VitalityPro en een cliënt waarop VitalityPro deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

  1. Inspanning VitalityPro

VitalityPro zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

  1. Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag VitalityPro het minimum van 6 behandelingen aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd komt, mag VitalityPro de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd kan VitalityPro de afspraak annuleren en wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. VitalityPro moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.

Minimum aantal behandelingen per bezoek aan de klant is 6, Maximaal 18. Bij minder dan 6 inschrijvingen wordt de afspraak verplaatst, mits de klant hier ten minste 24 uur van te voren melding van maakt. Verzuimt de klant voor 24 uur melding te maken of bij een onvoorziene lage opkomst worden er onverminderd 6 behandelingen gefactureerd.

  1. Betaling

VitalityPro vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn exclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient voor 14 dagen na ontvangst van de factuur de betaling van de behandelingen en eventuele producten te voldoen. De factuur wordt aan het einde van de maand aangeleverd bij de klant.

  1. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet VitalityPro vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan VitalityPro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. VitalityPro neemt de persoonlijke gegevens van de klant op een klantenkaart. VitalityPro behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. VitalityPro zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

  1. Geheimhouding

VitalityPro is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de masseur verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

  1. Aansprakelijkheid

VitalityPro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de masseur is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën van producten, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. VitalityPro is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen.


VitalityPro logo Facebook v1 copy

VitalityPro

Hoogwoudstraat 6

1023 XV Amsterdam

info@bramdewit.com


Linkedin


Instagram